JARROXLIK AMALIYOTLARI
 • Kistektomiya   
 • Endoprotez 
 • BIOS  
 • Ovarektomiya   
 • Konservativ miomektomiya  
 • Bachadon amputasiyasi   
 • Bachadon Ekstirpasiyasi   
 • Vulvektomiya   
 • Bartolin kistasini olish  
 • Qin kistasini olish Kistektomiya+amputasiya             
 • DEK ER.Sh / M  
 • RPXG+EPST   
 • Polipektomiya   
 • Vujudga kelayotgan fibromani olish   
 • Fibroadenomani olish   
 • Lazer yordamida xollarni bartaraf etish   
 • Qalqonsimon bezning xavfli va xavfsiz turini bartaraf etish  
 • Gemorroidektomiya  
 • Ichaklar rezeksiyasi  Ichaklar rekonstruksiyasi  
 • Jigar rezeksiyasi Exinokokklarni olish (jigar,   o‘pka va boshka a’zolardan)
 • Oshqozon rezeksiyasi  
 • Xolesistostomalar 
 • Xolesistektomiya  
 • Nefroektomiyalar  
 • Siydik qopi usmasi operasiyalari  
 • Epistomalar quyish (qovuq toshlarini olish)  
 • Orxiektomiyalar (vodyanka. Moyak xavfsiz usmalari) 
 • Grijalar  Usmalarni olish (yumshok to‘qima usmalari)  
 • Suyak usmalarini olish 
 • Ateroma va lipomalarni olish  
 • Chandiqlar plastikasi  
 • Vaginoplastika 
 • Gemitireoidektomiya 
 • Total tireoidektomiya 
 • Kondiloma sugal kuydirish 
 • Lipoma ateroma olish 
 • Laparoskopik xolesistektomiya  
 • Laparoskopik grija secheniye 1 storona 
 • Laparoskopik Kistekomiya 1 storona 
 • Laparoskopik miomektomiya 
 • Artroskopiya 
 • Miniskektomiya 
 • Gaymorotomiya
 • Adenotomiya
 • Septoplastika
 • Rinoplastika
 • Tonzillotomiya
 • Tonzilektomiya
 • Polipotomiya
 • Timpanoplastika
 • FESS